මාර්ටින් ක්රෝ මිය යයි

By Admin Mar 03, 2016 11:33 AM World


නවසිලන්තයේ හිටපු නායක යෙක් හා සුපිරි  පිති  කරුවෙක් වන මාර්ටින් ක්රෝ  මිය යයි  ඔහු  1962 උපත  ලද  අතර  මිය යන විට  වයස 53 වේ  දිගු  කළක්  අසනීපව ප්‍රතිකාර  ලබමින් සිට ඇත ක්‍රීඩකයෙක් හා මහත්මයෙක් ලෙස  ඔහු  සියලු  දෙනා  අතර  ජනප්‍රියව  සිටි කෙනෙකි.


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos