විස්සයි විස්ස I C C 2016 ලෝක කුසලාන මුල්ම තරගය අද

By Admin Mar 08, 2016 08:44 AM World

 විස්සයි විස්ස 2016, ICC ලෝක කුසලාන  තරගාවලිය අද ඉන්දියාවේදී  අරම්භවේ මුල්ම තරගය ලෙස සිම්බාපේ කණ්ඩයම හා  හොං  කොං  කන්ඩායම තරගවදි  ඒ සවස 3.00 ට දෙවන තරගය ලෙස ස්කොට්ලන්තය  ඇප්ගනිස්තාන්ය හා සවස  7.30 ට තරග කරනු ඇත  ශ්‍රී  ලංකාවට  මාර්තු මස 17 වන දින මුල්  තරගය  යෙදී ඇත

 

 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos