විශාල හිම බෝල

By Admin Nov 06, 2016 15:27 PM World

විශාල හිම බෝල රුසියාවේ සයිබීරියා උතුරු වයබ  දිග මුහුදේ කිලි මීටර් 18 පමණ දිගට මුහුදේ සිට ගොඩ  බිමට ඒමට පටන් ගෙන ඇත  මෙම හිම බෝල ටෙනිස් බෝලයක් පමණ තරම්  විශාල ඒවායේ සිට පාපන්දුවක් තරම් විශාල  ඒවාද වේ 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos