ලොව ලොකුම මගී නෞකාව

By Admin May 16, 2016 12:46 PM World

 
ලොව  ලොකුම මගී නෞකාව ඊයේ ප්‍රංශයේ දී  මහත්  උත්කර්ශවයෙන් දියත් කරන ලදී මෙම නෞකාව තුළ මගින් 6360 කට එකවර ගමන් කල හැකිය  එසේම කාර්ය මණ්ඩලය 2100 ක් වේ ඉතාමත් නවින අංගයන් යෙන් සමන්විත හා මහත් ඉහලින් සේවයක්  මෙම නෞකාවේ ගමන්  ගන්න මගීන්ට ලබා ගත හැක Harmony of the Seas හාර්මනි ඔෆ් ද  සි  යනුවෙන් නම් තබා ඇති  මේ මගී  නෞකාව අඩි  217 මීටර්  66  දිගය තට්ටු 16 සමන් විත්ය.  මෙම නෞකාව ප්‍රංශයේ සන් නාසරෙන් වරායෙන්  පිටත්ව දකුණු  දිග එංගලන්තයේ  සවූත් හැම්ටන්  වරායට  සිය මංගල  ගමන  ගමන් කරන්නිය මෙය දැක බල ගැනිමට දහස්    ගනණින් ඊයේ  එම වරායට  සෙනග රොක් විය 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos