පිජි දුපත් නැවත යථා තත්වයට

By Admin Feb 22, 2016 14:06 PM World

20 වන සෙනසුරාදා  සවස  පිජි  දුපත් හරහා හැම ගිය චණ්ඩ  මාරුතයෙන් පසු  නැවතත් තමන්ගේ  යථා  ජිවිතය පටන් ගැනිමට  පිජි දුපත් වැසියෝ ලැහැස්ති වෙති මෙම සුළි  සුළග නිසා ඒ රට මිනිස් ජිවිත 20 ක් නැති විය ගෙවල්  දොරවල් කඩ සාප්පු විශාල වශයෙන් නැති  නාස්ති  විය විදුලි බලයද ඇණහිටිණි.


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos