පැරිසියේ ගාථනයේ සලා අබ්දෙසලම් අල්ලයි

By Admin Mar 19, 2016 11:33 AM World

පසුගිය අවුරුද්දේ නොවෙම්බර් මස 13 වනපැරිසියේ  පුද්ගලයන් ගණනකට මාරු කැදවමින් කරන ලද මිනිස් සංහාර්ය මෙහෙයුම් කළ මහ මොළ කරු  බෙල්ජියමේ බර්සල්ස් නුවරදී  වෙඩි කබිමක්න් පසුව සිරභා රයට ගන්න ලදී  එම වෙඩි තැබීමේදී ඔහුගේ කකුලකට තුවාල සිදු වී ඇත මාස  ගනනක් තුල කළ මෙහෙහුම්  වල ප්රතිපල යක් ලෙස මේ  අත් අඩංගුවට ගැනීම්  නම් කල හැක සලා අබ්දෙසලම් යන මොහු අල්ලා ගැනීම බෙල්ජියමේ අගමැති  විසින් සනත් කරන ලදී මොහු සමග සිටි ඔහුගේ තවත් උදව් කරුවන් දෙදෙනෙක්ද  මෙම මෙහෙයුමේදී අල්ලා  ගන්නා  ලදී 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos