ජංගම දුරකතන ටැබ් පිළිබදව කට කතාවක්

By Admin Mar 06, 2016 19:28 PM World


තමන්ගේ ජංගම  දුරකතන  ටැබ් සියල්ලම හෙට 7 වනදා (අලුයම) 00.30 සිට  03.30 දක්වා  විසංඳි කර  තබන ලෙසට ඔබට  එස් එම් එස්  එකක් ලැබුනොත් එය විශ්වාස   නොකරන්න  එය හුදෙක්  මිනිසුන් මුලා  කිරීමට කරන ළද  දෙයක් මිස සතය්  දෙයක් නොවේ  ඔබේ හිත මිතුරන් දැනුවත් කරන්න මේ ගැන මෙය  මුලාවක් විහිලුවක් 


 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos