එංගලන්ත පිළ ජය ලබයි

By Admin Mar 23, 2016 21:52 PM World

අද පැවැත්  වූ  පළමු තරගයෙන් එංගලන්ත  පිළ  ඇප්ගනිස්ථානය  පිල පැරද විය  පළමුව පන්දුවට පහර දුන් එංගලන්ත  පිළ  සිය ඕවර  විස්ස  අවසානයේ  කඩුලු  7 ක් දැවී  ලකුණු  142 ක් ලබා ගත අතර  ඇප්ගනිස්ථානය පිළ  පිළිතුරු වශයෙන් කඩුලු  9 ක් දැවී ලබා ගත්තේ  ලකුණු  127 ක් පමණි  එමනිසා ලකුණු  15 කන්  එංගලන්ත   පිල ජය ලැබිය 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos