උතුරු ඉන්දියවේ හර්යනා වල කළබල

By Admin Feb 21, 2016 08:56 AM World

උතුරු ඉන්දියවේ හර්යනා  ප්‍රාන්තයේ  කුල බේද  නිසා  ඇත වූ  රක්ෂා  කොට ක්‍රමයට  විරුද්දව  මිනිසුන් කලහාකාරිව හැසිරෙයි මෙසේ  කල කෝලාහාල කිරීමෙන්  දැනටමත්  පස් දෙනෙක් මිය ගිහින් මේලෙස කලහාකාරිව  හැසුරුණු දෙවෙනි දිනයත් පසු කෙරේ  ප්රාන්තයේ ආරක්ෂාව තර කර ඇත මිනිසුන්ට  සන් සුන්  වන්නයි බලදහරින් අවධාරනය කර ඇත.    

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos