ඉරාකයේ බෝම්බයක් පිපිරේ

By Admin Mar 28, 2016 00:50 AM World

ඉරාකයේ පාපන්දු  ක්රිඩාගනයක් තුළ  අසිස්  ( I S IS ) සටන් කරුවන් විසින් මාරගෙන මැරෙන  බෝම්බ කරුවෙකු  මගින් බෝම්බයක් පිපිරවී මෙන් පාපන්දු  ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනුකු ඇතුලු  ක්‍රීඩා  ලෝලීන් පිරිසක් මිය යයි  තවත් දෙසීයකට අදික පිරිසකට  තුවාල සිදුවී ඇත 


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos