ඇමෙරිකාවේ තරුණයෙක් මෝරෙක් සමග

By Admin Feb 23, 2016 20:15 PM World

ඇමෙරිකාවේ  ෆ්ලොරීඩාවේ  තරුණයෙක් ඡයාරුපය ගැනිම  සදහා  මුහුදෙ සිටිනා  මොරෙක්ව අල්ලාගෙන මුහුදු වෙරළට ගෙන තම  මිතුරියනට මෝරා හා ඔහුගේ  පින්තුර  ගන්නා  තෙක්    සිර කර ගෙන සිටි නිසා සත්ව හින්සනය පිළිබදව  උනන්දු දක්වන්නන්ගෙ බලවත් දෝෂාරාපනයට ලක්වේ .


0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos