සිල්වා සුවය ලබා රෝහලෙන් පිටව යයි

By Admin Apr 26, 2016 22:14 PM Sri Lanka


පුහුණු තරගයකදී පන්දුව හිසේ වැදී  රෝහල් ගත උණ කවුශල් සිල්වා  සුවය ලබා රෝහලෙන් පිටව යයි දින කීපයක වීවෙක සුවයෙන් පසු ඔහු නැවත සුපුරුදු පුහුණු කටුයුතු වලට  එක්  වීමට  බලාපොරොත්තු වන බව මද්‍යයට පවසයි එසේම ඔහු වෙනුවෙන් කතා  කල ඔහුට ඉක්මන් සුවය  පැතු සියලු දෙනාටම ඔහුගේ  ස්තුතිය පුද කිරිමටත්  ඔහු අමතක කලේ නැහ   

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos