විදුලි බලය යතා තත්වයට

By Admin Mar 18, 2016 13:32 PM Sri Lanka

අද සිට විදුලි බල ඇන හිටීමට  තිත තැබීමට  හැකි වෙතයි  වාර්තාවේ එහෙත් මේ දිනවල වැසි නොලැබී යාමෙන් ජලාශ වල ජාල මට්ටට්ම් ඉතා දැඩි  ලෙස අඩුවී යාමේ  තර්ජනයට  ලක් වී ඇතින්  ඉල්ලුමට අනුව සැපයුම පවත් වගෙන් යාමට හැකිවේදැයි  සැකයක් පවතී  විදුලි බලය  ටර්බයින්  හා ට්‍රාන්ස්ෆොමර  නිසි කලට නිසි ලෙස නඩත්තු  නොකිරීම නිසා ඒවායින් ලබා ගත හැකි උපරිම ධාරිත්වය ලබා ගැනීමට යාමේදී ශ්න ඇති වී කියා විරහිත් වීමට හැක .

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos