ලංකාවේ වැලිමඩ ගල් වළකින් ලැබුණු විස්මිත ගලක්

By Admin Mar 02, 2016 08:09 AM Sri Lanka


කැරට් 498 ක් පමණ බරකින් යුක්ත දුර්ලබ ඛනිජයකි හෙබි  විස්මිත ගලක් වැලිමඩ ගල් වළකින් සොයාගෙන ඇත. මෙම ගල ස්වභාවික විකිරණශීලී මැණිකක් ලෙස සැලකෙන ‘ඒකනයිට්‘ නම් මැණික් ගලක් ලෙස හදුන් වනු ලැබේ මෙවැනි  ගල් වර්ගය වැඩිපුරම ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන බව කියවේ.  තවද උතුරු අමෙරිකාවේ හා රුසියාවේ ද  මෙවැනි  ඛනිජ ඉල්ලම් ඇතයි පැවසේ  එසේම ඉතා පැහැදිලි හොද  පැහැයෙන් යුත් මෙම ගල්වලට ඉහළම මිලක් ලැබේණු  ඇත.   

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos