ජෙප්රි වැන්ඩසේ ඉන්දියාවට යවයි

By Admin Mar 19, 2016 19:20 PM Sri Lanka

අභාධිත ලසිත් මාලිංගව  නැවත ලංකාවට  ගෙන්වාගෙන ඒ වෙනුවට  ජෙප්රි  වැන්ඩසේව ඉන්දියාවේ  පවත් වෙන  විස්සයි විස්ස  ලෝක  කුසලාන තරගා වලියට   යැවීමට  ක්‍රිකට්  පාලක  මණ්ඩලය  දැන් තීරණය  කරයි දුර දිග නොබලා  තීරණ ගැනීමෙන් හා  වැරදි  තීරන ගැනීමෙන්  නිකරුණේ මුදල්  නාස්ති  කිරීම කරණ  ක්රිකට්  පාලක  මණ්ඩලය  නිකරුණේ  ක්රිඩකයන්වද  අපහසු  තාවයට පත් කරයි 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos