ජනාධිපති සිරිසේන මැතිතුමා ජර්මනියට

By admin Feb 16, 2016 21:20 PM Sri Lanka

 දින තුනක නිළ චාරිකාව සදහා ජර්මනියට ගමන් කළ  ජනාධිපති මයිත්‍රිපාල  සිරිසේන මැතිතුමා මෙම  සංචාරයේදී ජර්මනියේ  ධනවත්  වයිපාරිකයින් 250 වඩා  වැඩි පිරිසක් සමග  කතිකා කිරිමටත් ගිවිසුම් වළට  අත්සන් කිරිමටත්  සැලසුම් කර ඇත එසේම  එරට රාජ්‍ය  නිලධාරින් සමගද  ගිවිසුම් වලට  අත්සන් කිරීමට නියමිතයි  දිගු  කාලයකින් පසු  ලාංකික  ජනාධිපති වරයකු  ජර්මනියට  පැමිණීම ගැන එරට  ජනතාව  සතුට  පල කර සිටි ජනාධිපති සිරිසේන මැතිතුමා මෙම මස 19 වන දින ඔස්ටියාවේ වියානා  නුවරට දින දෙකක  සංචාරයක් සදහා  යනු ඇත 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos