කැළා දිවියන් නිසා රොසෙල්ලේ මිනිස් ජීවිත අනතුරේ

By admin Feb 15, 2016 13:14 PM Sri Lanka

කැළා දිවියන් නිසා නාවලපිටිය, රොසෙල්ලේ මිනිස් ජීවිත අනතුරේ මෙතක් කල් ලාංකික  ජනතාවට  වල්  අලියන් ගෙන්  තමන්ගේ  ජිවිත වලට  තර්ජන එල්ල  උවත් දැන් දැන් වෙනත් සතුන් ගෙන්ද තර්ජන හා  කරදර  ඇති වන බව සැලයි  සමහර අවශ්ථාවල තම ජිවිතයෙන්ද වන්දි ගෙවිමට මෙ ජනතාවට  සිදුවි  ඇති  බවත්  ගම්  වැසියන් හැඩු  කදුලෙන්  පවසයි එවැනි  වාතා  වරණයක්  දැන්  නාවලපිටියේ  පරදේශයේ  රොසෙල්ල  වතු යායේ  මිනිසුනට  ඇතිවී ඇත  වැඩි හරියක් වතු කම් කරුවන් වශයෙන් සේවය කරන දමිළ ජනතාවට  මේ උවදුර බලපා  ඇති බව සැලයි  බලධාරියන් දැන් මේ සදහා  විසදුමක් සොයා      බැලිය  යුතුයි  මන්ද යටත් සතුන් ජිවත් වන පරදේශ   වගා කිරමට හෝ සංවර්දනය  කිරීමට කියා  ඉවක් බවක් නැතුව  හෙලි කිරීම නිසා  සතුන්ද තමන්ගේ දයිනික ආහාර පාන හිග වෙන්විට ඒවා සොයා  ගම් කරා  වදින්නට පටන් ගනු ඇත එවිට  ගම්  වැසියන්ද තම ආරක්ෂාව තකා  පෙරලා මේ සතුනට පහර දීමට පටන් ගැනීමෙන්  තවත් උවදුරක් පටන් ගැනිමක් වනු ඇත. 0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos