කඩුවෙල හා කැලණියට අයිස් කැට සහිත වැසි

By Admin Feb 26, 2016 10:38 AM Sri Lanka


ඊයේ ඇති වූ වැස්ස හා සුලු කුණාටු තත්වය උඩ  බස්නාහිර පලාතේ කැලණිය  හා  කඩුවෙල පරදේශ වලට  වර්ෂව සමග  අයිස්  කැටද  වැටී ඇත  කුඩා දරුවන් මෙන්ම  වැඩිහිටියන්ද  වැස්සේම දුව විත් මේ වැටුණු  අයිස් කැට  තෙමි තෙමීම අහුලන්නටත්  ඒවා විසි කරමින්  විනෝද වන්නට විය .0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos