තවත් පුහුණු තරගයක් ලංකාවට

By Admin Mar 14, 2016 13:33 PM Sports

අද සවස තවත් පුහුණු තරගයක්  ශ්‍රී ලංකාව හා පකිස්ථාන පිළ අතර පැවත්වේ මෙම පුහුණු තරගය කල්කටා  හිදී පැවත්වේ ලාංකික  ක්‍රීඩකයන් ට ලැබෙන අවසාන පුහුණු තරගය මෙයවේ

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos