බටහිර ඉන්දීය කොදෙවු දුපත් පිළ පළමුව පන්දු යැවීම තොරා ගයි

By Admin Apr 03, 2016 18:48 PM Sports


බටහිර ඉන්දීය කොදෙවු දුපත් පිළ හා එංගලන්ත  පිළ  20 විස්ස  2016 කිරුළ  සදහා  පවත් වෙන  අවසන් මහා තරගය  තව  15 කින් පමන පවත් වීමට නියමිතය  කාසියේ වාසිය ලත් බටහිර ඉන්දීය කොදෙවු දුපත් පිළ පළමුව පන්දු යැවීම තොර ගනී  ඉතා තියුණු තරගයක්  දැක බලා  ගැනිමට හැකිවේ  යයි විචාරයකන්ගේ අදහසයි  
 

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos