මිලානෝ නුවර ටොයිලට් බස්

By Admin Feb 27, 2016 10:39 AM Europe

යුරෝපයේ පළමුවන මුත්‍රා බස් එක දැන් ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර ස්ථන ගත කර ඇත මෙම බස් රතය පරණ බස් රථයක් වෙනස් කොට සාදා ඇති අතර මෙහි තුල පිරිමින්ට මුත්‍රා කිරීමට ස්ථාන 2 ක්ද කාන්තාවන්ට ස්ථාන 2 ක් ද ආබාධිත අයට එක ස්ථානයක් ලෙස සකස් කර ඇත එසේම මෙය වායුසමීකරණය කර ඇත මේය සෙනග ගැවසෙන උත්සව පවත්වන ස්ථානවල නවත් වා තැබීමට කටයුතු සල්ස්වා ඇත නිල් පාටින් තින්ත ආලේප කර ඇති මේ බස් රථයට ටොයිලට් බස් ලෙස නම් තබා ඇත

0 Comments

    No Comments

Write a comment

Required fields are marked*

Socialize

Like A9 on Facebook

Recent Comments For News

Recent Comments For Videos